s3.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật Bản vẽ kỹ thuật - Biển diễn quy ước bánh răng

Bản vẽ kỹ thuật - Biển diễn quy ước bánh răng

TCVN 13:2008 quy định cách biểu diễn quy ước phần răng của bánh răng bao gồm trục vít - bánh vít và bánh xích. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
Nguyên tắc cơ bản biểu diễn bánh răng (trừ trường hợp hình cắt dọc trục) như là một chi tiết khối đặc không có răng, nhưng có bổ sung bề mặt chia bằng nét chấm - gạch dài mảnh.

Xem chi tiết: Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn quy ước bánh răng

CHÚ THÍCH Để toàn bộ các hình trong tiêu chuẩn này đồng nhất thì biểu diễn theo phương pháp góc chiếu thứ nhất (Phương pháp E). Cần hiểu rằng phương pháp góc chiếu thứ ba (Phương pháp A) cũng áp dụng giống như phương pháp đã được sử dụng mà không trái với nguyên tắc đã quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: