s1.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật TCVN 7583-1-2006: Bản vẽ kỹ thuật: Ghi kích thước và dung sai

TCVN 7583-1-2006: Bản vẽ kỹ thuật: Ghi kích thước và dung sai

TCVN 7583-1:2006 hoàn toàn phù hợp với ISO 129-1:2004

TCVN 7583-1:2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 10 - Vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Xem: Nội dung của tiêu chuẩn Bản vẽ kỹ thuật: Ghi kích thước và dung saiTin mới hơn:
Tin cũ hơn: