s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2017

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2017

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2017 do Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biên soạn, bao gồm danh mục toàn bộ 9550 TCVN, 650 QCVN- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia và 260 ĐLVN- Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam hiện hành được ban hành tính đến tháng 04/2017. Ngoài ra, Danh mục còn bao gồm danh mục các TCVN hủy bỏ của năm 2016 và 2017, danh mục các TCVN tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài hay danh mục các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài được chấp nhận thành TCVN. Danh mục TCVN 2017 được sắp xếp theo các lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc gia phiên bản 2012 trên cơ sở chấp nhận Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế (International Classification for Standards ICS) của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization fo Standardization ISO). Các thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng, quá trình soát xét, chuyển đổi TCVN, QCVN,... theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật xin mời quý vị truy cập tại website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (http://www.tcvn.gov.vn). Danh mục TCVN, QCVN mới ban hành được giới thiệu thường kỳ trong ấn phẩm "Thông tin phục vụ doanh nghiệp" (do Trung tâm Thông tin TCĐLCL xuất bản 1 tháng/1kỳ) hoặc tra cứu qua cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn do Trung tâm Thông tin TCĐLCL xây dựng và cập nhật tại địa chỉ http://www.ismq.org.vn.

Xem: Danh mục tiêu chuẩn Quốc gia 2021

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: